Köregler

Köregler


Förskolan Asterix är inte ansluten till Stockholms stads kösystem men är öppen för alla barn som har rätt till plats inom barnomsorgen.


Föräldrar, som vill ställa sitt barn i kö hos oss, behöver gå in på www.stockholm.se och ”Min barnomsorg” för att ansöka om plats, detta kan göras från och med när barnet har fyllt 6 månader.


Idefix tar emot barn i åldrarna 1-3 år och Obelix tar emot barn i åldrarna 3-6 år.


Förskolan erbjuder barn från ett års ålder vars föräldrar förvärvsarbetar, studerar, är föräldralediga enligt föräldraledighetslagen för vård av annat barn, är arbetslösa och aktivt söker arbete, eller till följd av barnets eget behov eller på grund av familjens situation i övrigt.


Barn ska även i andra fall än som avses i erbjudas förskola om de av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver särskilt stöd i sin utveckling i form av förskola (8 kap. 7 § skollagen). Dessa barn har rätt till plats före ett års ålder. Rätt till plats har barn som är bosatta (folkbokförda) i Stockholms stad. Barn till gästforskare, som vistas i staden mer än sex månader men mindre än ett år och därmed inte har rätt att folkbokföra sig i landet, omfattas av rätt till plats enligt ovan.


Vid ansökan om plats görs maximalt fem val som rangordnas efter prioritering. I samband med ansökan anger föräldern det startdatum (år och månad) som föräldern önskar att barnet börjar på förskolan.


 Plats erbjuds via e-tjänsten (Min barnomsorg). Besked ges också via e-post och sms. Om föräldern inte har uppgett någon epost/mobilnummer skickas besked via post. Besked om huruvida erbjuden plats accepteras eller inte ska lämnas inom fem dagar om inte annat angivits.


  Vid erbjudande påverkas kön enligt följande:


  • Tackar man ja eller nej till ett erbjudande till något av sina fem val kan man alltid stå kvar i kön till högre rangordnade alternativ. De lägre rangordnande val tas bort.
  • Tackar man ja eller nej till en garantiplats som inte är ett av de fem valen kan man stå kvar i kön till samtliga val. Garantin är dock förbrukad.


 Regler för fördelning av platser:


 Vid ledig plats ska erbjudande gå till de barn som valt att stå i kö till verksamheten. Bland dessa barn görs följande urval:


  1. Barn med syskon i samma hushåll som redan är placerade på förskolan erbjuds plats före andra barn.
  2. Barn med längst kötid till förskolan erbjuds plats. Om flera barn har samma kötid ligger barnets födelsedatum till grund för placering, d.v.s. äldre barn går före yngre.


Avsteg från turordningen ska normalt inte göras. Avsteg ska endast göras om synnerliga skäl föreligger.