Likabehandlingsplan

Vår vision


På vår förskola arbetar vi medvetet med trygghet, respekt och ansvar.

Hos oss ska ingen behöva känna sig diskriminerad eller kränkt.

Vi respekterar barns och vuxnas rättigheter fullt ut.

Vår plan för likabehandling är att arbeta utifrån vår vision och våra mål.

Vi arbetar med att främja barns och vuxnas rättigheter, förebygga och motverka diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling.

Vi följer upp och utvärderar vårt arbete under året som gått.


Ett barn eller vuxen får inte missgynnas genom särbehandling på grund av någon av de sex diskrimineringsgrunder som lagen omfattar, dvs.

Kön/könsöverskridande identitet

etnisk tillhörighet

religion eller annan trosuppfattning

sexuell läggning

funktionshinder

ålderVår vision och vårt arbetssätt:

Vi som pedagoger ska tänka på hur vi tilltalar barnen och varandra samt hur vi bemöter olika barn; att det ska ske utifrån individen.

Vi ska vara tydliga vuxna, bry oss om varandra och barnen, visa varandra och barnen uppmärksamhet och respekt.

Vi pedagoger ska uppmärksamma varandra på om/när den andre har en otrevlig ton gentemot något barn/vuxen.

Vi ska visa barnen vad som är rätt och fel och ge dem ansvar för sitt handlande efter den egna förmågan.

Vi som pedagoger ska ta hänsyn till att barn är olika och har olika behov.

Vi ska ge barnen beröm när de gör positiva saker eller är hjälpsamma mot andra.


Pojkar och flickor ska ges lika stort inflytande och utrymme i verksamheten.

Pojkar och flickor ska få tillgång till alla slags leksaker/material och vi ska se till intresset istället för könet.

Barnen ska vara medvetna om att familjer kan se olika ut.

Vi ska stärka varje individs sociala kompetens, empatiska förmåga, lika värde och känslor.

Konflikter, stora som små, ska alltid bli utredda mellan de inblandade.