Verksamhetsidé

Vår verksamhetsidé


Vi erbjuder en utbildning för barn i åldrarna 1-6 år. Förskolan är indelad i två avdelningar, en för barn 1-3 år och en för barn 3-6 år.


Avdelningarna samarbetar kring alla barn och har ibland gemensamma aktiviteter. Barnen delas också in i mindre grupper för att varje barns individuella behov ska kunna tillgodoses.


Vår syn på barn är att de är kompetenta, tänkande och unika människor med ett eget värde. Vi sätter vuxnas förhållningssätt gentemot barn i fokus för att ge barnen möjlighet att växa. För oss innebär det att visa respekt för alla barn och att möta dem där de är i sin utveckling och förståelse av omvärlden. Barnen ska känna sig delaktiga. De ska ha inflytande och ges möjligheten att påverka förskolans verksamhet och dess innehåll.


Vi strävar att uppmuntra och utveckla barnens lek eftersom det i leken ingår många viktiga delar som kommunikation, språk, turtagning, fantasi och koncentration mm.

 

Vi arbetar utifrån förskolans läroplan (Lpfö 18). Varje termin väljer vi att prioritera de mål som vi, efter utvärdering, anser behövs utvecklas.


Samarbetet med föräldrarna är en viktig del i verksamheten. Den dagliga kontakten är avgörande för att möta barnens behov och kunna följa upp frågeställningar och funderingar som föräldrar har. Vi tar hjälp av föräldrar när det gäller att utvärdera och utveckla verksamheten genom utvecklingssamtal, enkäter och på föräldramöten. En gång per termin har vi föräldrarmöte för att besvara aktuella frågor och presentera terminen

Vi håller utvecklingssamtal om varje barn en gång per termin med föräldrarna och är självklart tillgängliga för samtal vid behov.